OPŠTI (OPĆI) UVJETI

Kada naručujete naše usluge, Vi u svojstvu “Pošiljatelja”, saglasni ste u svoje ime i u ime svakog drugog koji ima udjela u Pošiljci, da se ovi uslovi primjenjuju u od trenutka kada In Time primi pošiljku, osim ako nije drugačije pismeno dogovoreno sa ovlaštenim radnikom In Time-a. Vaša ovlaštenja i prava po pitanju bilo kojeg dijela usluge (a za koje su izvršena dodatna
plaćanja) nisu ugrožena.

Termin “Pošiljka” podrazumijeva sve dokumente ili pakete koji se šalju po jednom tovarnom listu i koji se otpremaju na bilo koji način koji odabere In Time (zračnim putem, cestovnim ili bilo kojim drugim sredstvom). Termin “Tovarni list” označava bilo koji dokumenat/formular, zakonski proizveden od strane In Time-ovog automatskog sistema, avionski tovarni list ili obavijest o isporuci, koja mora da sadrži ove Uslove. Svaka pošiljka se otprema na osnovu ograničene odgovornosti, kao što je ovdje navedeno. Ako pošiljatelj zahtijeva veću zaštitu, tada se dogovara osiguranje koje se dodatno plaća. (Za dodatne obavijesti, molimo, pogledajte dalje u tekstu). Termin “In Time” označava bilo kojeg člana iz mreže In Time.

1. Carina, Izvoz i Uvoz

In Time može vršiti slijedeće aktivnosti u ime Pošiljatelja, a u svrhu pružanja svojih usluga: (1) ispunjuavati dokumente, dopunjavati šifre proizvoda ili usluga i plaćati bilo koje carinske pristojbe propisane zakonima i propisima (ukoliko je to ugovorom dogovoreno), (2) djelovati kao špediter Pošiljatelja u svrhu carinskog posredovanja pri uvozu ili izvozu.

2. Neprihvatljive pošiljke

Pošiljatelj je saglasan da je pošiljka prihvatljiva za isporuku, odnosno da se smatra neprihvatljivom ako je: 2.1.klasificirana kao opasni materijal, opasna roba, zabranjena ili ograničena vrsta robe propisana od IATA-e (International
Air Tranpsortation Association – Međunarodno Udruženje Avio Prevoznika), ICAO (International Civil Aviation Organisation – Međunarodna Organizacija Civilnog Zračnog Prijevoza) ili bilo kojeg resora vlade ili koje druge relevantne
organizacije;
2.2. roba nije adekvatno upakovana (npr. staklo, šofer šajbe, laboratorijsko staklo, osjetljivi instrumenti idr.)
2.3.nije na vrijeme pripremljena carinska dokumentacija, koju je trebalo priložiti prema važećim zakonskim propisima;
ili
2.4. In Time odluči da ne može prevoziti neku robu na legalan ili siguran način (takva roba uključuje, ali nije ograničena samo na: životinje, zlato ili srebro u polugama ili šipkama, novac, prenosive instrumente plaćanja koje glase na donositelja, drago kamenje i plemenite metale, vatreno oružje, te njihove dijelove i streljivo, ljudske posmrtne ostatke, pornografiju i nelegalne narkotike/droge).

3. Isporuke i pošiljke koje nije moguće isporučiti

Pošiljke se ne mogu isporučivati na poštanske pretince ili poste restante. Pošiljke se isporučuju na adresu Primatelja koju je dao pošiljatelj, ali za kojeg i nije nužno da bude imenovan osobno kao Primatelj. Adrese Primatelja sa centralnim prijemnim područjem biće isporučene na to područje. Ako Primatelj odbije isporuku ili odbije platiti za nju, ili se pošiljka smatra neprihvatljivom, ili ako je procijenjena za potrebe carinjenja, ili ako se primatelj na razuman način ne može identifikovati i locirati, In Time će poduzeti razumne napore da Pošiljku vrati Pošiljatelju o njegovom trošku. Ukoliko se to ne uspije obaviti, In Time može Pošiljku prodati ili je se riješiti bez ikakve odgovornost prema Pošiljatelju ili bilo kome drugom, a uz prethodnu primjenu naplate usluga i sa time povezanih administrativnih troškova. Razliku u cijeni postupka prodaje Pošiljke treba vratiti Pošiljatelju.

4. Pregled

In Time ima pravo otvoriti i pregledatai Pošiljku, bez da o tome prethodno obavijesti Pošiljatelja.

5. Naplata i obračun pošiljke

Troškovi prijevoza pošiljke In Time obaračunava prema višoj težini, dali stvarnoj ili volumenskoj, a svaka Pošiljka može se ponovo vagati i mjeriti od strane In Time da bi se potvrdila dotična kalkulacija. Pošiljatelj će platiti ili nadoknaditi In Time-u sve troškove slanja Pošiljke, skladištenja, carinskih pristojbi i poreza za usluge koje je davao In Time-u u svoje ime ili za Pošiljatelja, Primatelja ili bilo koju treću stranu, te sva potraživanja, naknade i troškove koje mogu nastati u slučaju da se utvrdi da je Pošiljka neprihvatljiva za transport (kao što je opisano u članu 2.).

6. Odgovornost In Time-a

In Time za štete iz svoje odgovornosti odgovara ograničeno u međunarodnom prijevozu, a prema odredbama Konvencije za međunarodni prijevoz robe (npr. u avionskom prijevozu stećena šteta se strogo obračunava po kilogramu). Ukoliko
Vlasnik ili Pošiljatelj želi osigurati punu vrijednost svoje pošiljke u prijevozu, mora to pismeno prijaviti In Time-u kako bi se zaključila Polica osiguranja, koja se dodatno plaća.
In Time ne odgovara za neostvarenu moguću dobit koja se desi prilikom kašnjenja ili nedostavljanja robe, dokumenata ili tenderske dokumentacije. Sve druge vrste gubitka ili oštećenja isključuju se, ali ne samo: gubitak zarade, prihoda, kamata, budućih poslova, bilo da je takav gubitak ili šteta posebna ili indirektna, i čak ako je In Time upozoren na rizik takvog gubitka ili štete prije ili nakon prihvaćanja pošiljke, budići da se Pošiljatelj može osigurati od posebnih rizika ili posredstvom naše Osiguravajuće kuće ili putem Svoje Osiguravajuće kuće.

7. Vremenska ograničenja za reklamacije

Sve reklamacije se moraju podnijeti In Time-u u pismenom obliku u roku od osam (8) dana, a ukoliko se to propusti, In Time neće snositi nikakvu odgovornost.

8. Osiguranje Pošiljke*

In Time može dogovoriti osiguranje za Pošiljatelja koje pokriva njenu stvarnu gotovinsku vrijednost, uzimajući u obzir fizičko oštećenje pošiljke, ukoliko Pošiljatelj to zatraži preko In Time-ovog osiguranja i plati odgovarajuću Premiju. Osiguranje pošiljke ne uključuje indirektan gubitak ili oštećenje, kao ni gubitak ili oštećenje koje je uzrokovano kašnjenjem.

9. Kašnjenja Pošiljaka

In Time će poduzeti svaki razuman napor kako bi isporučio Pošiljku prema redovnom rasporedu isporuka In Time-a, ali one nisu zajamčene i ne čine dio ugovora. In Time ne odgovara za bilo koja oštećenja ili gubitke koji mogu nastati zbog kašnjenja.

10. Okolnosti izvan kontrole In Time-a

In Time ne odgovara za bilo koji gubitak ili štetu koja bi proizašla iz okolnosti koje su van njegove kontrole. One uključuju slijedeće, ali nisu ograničene samo na njih:
10.1. “elementarne nepogode” – tj. potres, ciklon, oluja, poplava, magla i dr.
10.2. “viša sila” – tj. građanski rat, pobuna, pad aviona ili embargo
10.3. bilo koja greška ili svojstvo vezano za prirodu Pošiljke, čak i ako je poznata
In Time-u
10.4. zastoji na graničnom prelazu zbog carinske procedure
10.5. bilo koji čin ili propust od strane osobe koja nije zaposlenik In Time-a tj. Pošiljatelj, Primatelj, treća strana, carinik ili državni službenik
10.6. industrijsko djelovanje
10.7. električno ili magnetsko oštećenje ili brisanje elektronskih ili fotografskih slika, podataka ili snimaka

11. Varšavska konvencija

Ako se pošiljka prevozi zrakom, a prijevoz zahtijeva krajnje odredište ili zaustavljanje u zemlji koja nije zemlja polazišta, Varšavska konvencija (“Varšava”) ukoliko je primjenjiva na taj slučaj, određuje i u većini slučajeva ograničava In Time-ovu odgovornost za gubitak ili oštećenje.

12. Pošiljateljeve garancije i osiguranje od štete

Pošiljatelj će nadoknaditi štetu In Time-u i neće ga smatrati krivim za bilo koji gubitak ili štetu proizašlu iz činjenice propusta
Pošiljatelja da radi u skladu sa važećim zakonima i propisima, niti za to ako Pošiljatelj prekrši slijedeće garancije i uvjete:
12.1 da su sve informacije koje Pošiljatelj ili njegovi zastupnici daju potpune i tačne;
12.2. da je Pošiljka pripremljena na siguran način od strane Pošiljatelja;
12.3. da je Pošiljatelj zaposlio pouzdano osoblje da pripreme pošiljku;
12.4. da je Pošiljatelj zaštitio Pošiljku od neovlaštenog rukovanja tijekom pripreme, skladištenja i transporta do In Time-a;
12.5. da je Pošiljka ispravno označena i adresirana i zapakovana na način da osigura siguran transport uz uobičajeno
rukovanje;
12.6. da se poštuju svi carinski, uvozni, izvozni i ostali zakoni koji se odnose na pošiljku;
12.7. da je tovarni list potpisan od strane ovlaštenog zastupnika Pošiljatelja i da su ovi Uvjeti/Uslovi neprisilna obaveza Pošiljatelja

13. Ruta

Pošiljatelj je saglasan sa svakom rutom i skretanjima, uključujući mogućnost da se Pošiljka može slati posrednim putem uz mjesta zaustavljanja.

14. Važeći zakon

Bilo koja nesuglasica koja proizilazi iz ovih uvjeta ili je na bilo koji način povezana sa njima, bit će predmet, u korist In Time-a, ne-ekskluzivne nadležnosti sudova, a prema pravosuđu zemlje polazišta Pošiljke i Pošiljatelja koje neopozivo podliježe toj jurisdikciji, osim ako nije suprotno važećem zakonu.

15. Odvojivost

Pravno nevaženje ili nemogućnost primjene bilo koje klauzule ovih Uslova neće utjecati ni na jedan njihov dio.
Ako Klijent ima izuetno hitnu i važnu pošiljku, čiji bi gubitak ili kašnjenje rezultiralo zahtjevom za odštetu, Klijent mora kontaktirati svog vlastitog predstavnika osiguravajućeg društva kako bi pošiljku osigurao od takvih rizika, jer In Time ne preuzima ovu vrstu odgovornosti. In Time ne nudi niti ugovara ovakvo osiguranje.

In Time d.o.o.